Реката на животот

Пливајќи по реката наречена живот, сретнуваме секакви луѓе.
Некои од нив се говна, а некои злато вредаат.

Понекогаш и говното се обојува во златно. Свети, сјае, изгледа убаво. Но ако малку загребете по неговата површина, ќе ја почуствувате смрдеата. Почнува да корне, да диза, да задушува.

Говната се лесни. Пловат по површината натаму-наваму. Носени се од струјата каде што таа ќе посака.

Златото е тешко и тоне. Се што треба да направите е да се нурнете подлабоко во реката. Говната остануваат на површината, а златото самото ќе Ви се открие.