Периоди во јапонската историја

Ги набројуваме периодите бидејќи Ви се потребни за подобро да ги разберете јапонските боречки вештини односно полесно да можете да ги разберете предавањата за време на нашите часови.

Антички период

  • Џомон 14.000 – 300 пред наша ера
  • Јајои 300  – 250 наша ера
  • Кофун 250 – 538

Класичен период

  • Асука 538 – 710
  • Нара 710 – 794
  • Хеиан 794 – 1185

Феудален период

  • Камакура 1185 – 1333

-Кенму 1333 – 1336

  • Муромачи (Ашикага) 1336 – 1573

-Нанбоку чо 1336 – 1392

-Сенгоку 1467 – 1573

  • Азучи Момојама 1586 – 1603

-Нанбан

Едо период (Токугава) 1603 – 1868

Меиџи период 1868 – 1912

Таишо 1912 – 1926

Шова период 1926 – 1989

Хеисеи период 1989 – сегашност