Школите кои не ги знаеме

Гјокушин рју Нинџутсу и Кумогакуре рју Нинџутсу се школите во Буџинкан кои никогаш не се обработуваат. За нив не се зборува многу.
Нивните тајни се откриваат многу тешко. Со чепкање и гребење по површината.

Едно е сигурно. Двете школи немаат Таиџутсу во својот курикулум. Тоа е својствено за сите нинџутсу школи. Тие немаат форми (кати), туку само принципи по кои треба да се раководи.
Ќе зборуваме понатаму зошто е тоа така.